ระบบงานรักษาความสะอาด

ซื่อสัตย์ จริงใจ

การจัดพนักงานรักษาความสะอาดประจำหน่วยงาน

       บริษัท ซี.อาร์.ซี ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด จัดพนักงานรักษาความสะอาดที่มีความรู้ รวมถึงผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี และจัดหัวหน้าหน่วยงานควบคุมการปฏิบัติของพนักงานรวมทั้งการประสานงานกับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง