ระบบงานรักษาความปลอดภัย


เราจะรักษาความปลอดภัย เราจะใส่ใจในบริการ ให้ผู้ว่าจ้างพึงพอใจ ด้วยความสำนึก

 

การจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงาน

       บริษัท ซี.อาร์.ซี ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยตามความต้องการของ ผู้ว่าจ้าง  และจัดหัวหน้าหน่วยงานควบคุมการปฏิบัติของพนักงานรวมทั้งการประสานงานกับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

การควบคุมของฝ่ายปฏิบัติการ

        บริษัทฯ เพิ่มระบบงานความปลอดภัยด้วยการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบโดยตรงในพื้นที่แล้ว เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพของการปฏิบัติการมากยิ่งขึ้น เราจึงมอบหมายให้สายตรวจ เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้คำปรึกษาและวางแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังจัดให้มีการสุ่มตรวจงานของผู้บริหารด้วย เป็นการรับประกันประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย