11.  ระเบียบวินัยของพนักงานรักษาความปลอดภัย

                11.1)  ต้องมาถึงที่ทำงานเพื่อรอรับมอบหมายหน้าที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 นาที

                11.2)  ต้องสอบถามสถานการณ์อ่านบันทึกรายงานประจำวันในวันผลัดก่อนเมื่อจะเขารับมอบหน้าที่ถ้ามีข้อสงสัยใด ๆ  ต้องสอบถามให้เข้าใจพร้อมทั้งภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อเนื่องจากผลัดก่อน

                11.3)  ผู้ที่จะออกจากหน้าที่จะต้องพิจารณาดูผู้ที่จะมารับหน้าที่ต่อไป  ถ้าอยู่ในลักษณะมึนเมามีกลิ่นสุราไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่  หรือมารับผลัดสายเกิน  15  นาที  จะส่งมอบหน้าที่ให้ต่อไปไม่ได้  จะต้องรีบแจ้งฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทฯ ทราบทันที  และอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าฝ่ายปฏิบัติการจะส่งพนักงานมาเปลี่ยน

                11.4)  ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่จะออกจากจุดที่รับผิดชอบได้  ต่อเมื่อมีพนักงานรักษาความปลอดภัย  ซึ่งอยู่ในสภาพพร้อมปฏิบัติหน้าที่มาลงชื่อรับมอบหน้าที่มาลงชื่อรับมอบหน้าที่ในสมุดบันทึกประจำวันแล้วเท่านั้น  มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดฐานละทิ้งหน้าที่

                11.5)  ต้องบันทึกรายงานประจำวันให้ถูกต้องตามความเป็นจริง  และตามเวลาที่เป็นจริง  ห้ามเขียนล่วงหน้าหรือย้อนหลัง  หากฝ่าฝืนจะถือว่าทุจริตและรายงานเท็จ

                11.6)  ห้ามพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีกลิ่นสุรา  เข้าไปในหน่วยงานเขตรับผิดชอบของบริษัทฯ โดยเด็ดขาด  รวมทั้งห้ามเสพนำมาซึ่งเครื่องดองของเมา  ก่อนหรือในระหว่างปฏิบัติหน้าที่

                11.7)  ห้ามสนิทสนมกับพนักงานหรือลูกจ้างของผู้ว่าจ้าง  ห้ามพูดจาหยอกล้อ  ห้ามรับของกำนัลและห้ามรับฝากสิ่งของจากพนักงานหรือลูกจ้าง  ห้ามจับกลุ่มมั่วสุมคุยกัน  ห้ามนอนเล่นในเวลาทำงานห้ามนำหนังสือที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่มาอ่าน  ห้ามฟังวิทยุดูโทรทัศน์  ห้ามใช้โทรศัพท์ที่ผู้ว่าจ้างจัดให้สำหรับใช้งานด้านรักษาความปลอดภัยในเรื่องส่วนตัว

                11.8)  ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท  หรือสร้างความแตกแยกสามัคคีในหมู่คณะ  ห้ามเล่นการพนัน  ห้ามนำอาวุธหรือวัตถุระเบิด  รวมทั้งของผิดกฎหมายเข้ามาในหน่วยงาน

                11.9)  ห้ามมิให้นำบุคคลที่รู้จักเข้าไปคุยในหน่วยงาน  ถ้ามีเหตุจำเป็นที่ญาติพี่น้องจะต้องติดต่อให้ไปติดต่อบริษัทฯ  โดยตรง  ห้ามเข้าไปในหน่วยงานหรือบ้านพักที่ผู้ว่าจ้างจัดให้  โดยที่ตนเองมิได้ปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ในหน่วยงานนั้น  ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุญาตของหน่วยงานนั้นแล้ว

                11.10)  ต้องรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของป้อมรักษาการณ์  และสถานที่พักที่ผู้ว่าจ้างจัดให้พัก  และต้องปฏิบัติตามระเบียบการพักที่พักในหน่วยงานโดยเคร่งครัด  ห้ามทิ้งก้นบุหรี่ลงในที่ที่มิได้จัดไว้สำหรับดับไฟโดยเด็ดขาด

                11.11)  ต้องแสดงความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้บริหารฝ่ายผู้ว่าจ้าง  ซึ่งได้ระบุรายชื่อไว้ทุกครั้งที่พบเห็น  และต้องรายงานตัวทุกครั้งเมื่อผู้บังคับบัญชาไปตรวจขณะปฏิบัติหน้าที่  หรือเมื่อรับโทรศัพท์

                11.12)  ห้ามเรียกร้องขอประโยชน์สิ่งตอบแทนใด ๆ จากผู้ว่าจ้างโดยเด็ดขาด  หากผู้ว่าจ้างจะให้ประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนหรือของกำนัล  เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่พอใจของผู้ว่าจ้างเป็นพิเศษ จะรับต่อเมื่อได้รายงานบริษัทฯ  ทราบ  และอนุญาตแล้วเท่านั้น

                11.13)  ต้องแต่งเครื่องแบบสะอาดเรียบร้อย  ติดเครื่องหมายและอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบให้ถูกต้องครบถ้วนอยู่ตลอดเวลาที่เข้าปฏิบัติหน้าที่

                11.14)  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระฉับกระเฉงว่องไวตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่ประมาทเลินเล่อ  ไม่ประมาทต่อสถานการณ์  ต้องสงสัยไว้ก่อนเสมอ  ต้องตรวจสอบด้วยตนเองก่อนจะเชื่อถือได้  ห้ามหลับยามโดยเด็ดขาด

                11.15)  ต้องศึกษาทำความเข้าใจระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  ในหน่วยงานของผู้ว่าจ้าง  ให้จำขึ้นใจอยู่เสมอเมื่อมีระเบียบข้อใดได้กำหนดขึ้นมาบังคับใช้ใหม่  ต้องรีบรายงานให้บริษัทฯ  ทราบทันที  และเมื่อมีข้อข้องใจสงสัยต้องสอบถามให้เข้าใจถึงจะนำไปปฏิบัติได้  ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ จะถือปฏิบัติได้ก็ต่อเมื่อมีคำสั่งเป็นหนังสือจากบริษัทฯ ให้ปฏิบัติได้แล้วเท่านั้น

                11.16)  ต้องปิดประตู  ตั้งวางเครื่องกีดขวางทางเข้า – ออก ไว้ตลอดเวลา  และจะเปิดได้ต่อเมื่อเป็นการเปิดตามระเบียบการปฏิบัติที่ได้วางไว้เท่านั้น

                11.17)  การย้ายจุดรักษาการณ์  เปลี่ยนเวลารักษาการณ์  การถอนกำลังออกจากหน่วยงาน  จะต้องได้รับคำสั่งเป็นหนังสือจากบริษัทฯ เท่านั้น  จึงจะปฏิบัติตามได้