10.  คุณสมบัติพนักงานรักษาความปลอดภัย

                10.1  อายุระหว่าง  21 – 50  ปี

                10.2  ความสูงไม่ต่ำกว่า  165  ซม.ขึ้นไป

                10.3  การศึกษา  ต้องจบการศึกษาหลักสูตรประถมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

                10.4  พ้นจากการเกณฑ์ทหารแล้ว

                10.5  มีความประพฤติและประวัติดี  ไม่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออกเพราะประพฤติชั่ว

                10.6  ไม่เคยกระทำผิดทางอาญา  และตองคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก

                10.7  ยินยอมพิมพ์ลายนิ้วมือ  และส่งประวัติไปตรวจสอบ ณ กองทะเบียนประวัติอาชญากรรม

                10.8  สายตาดี  และไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ

                10.9  มีบุคลิกภาพดีเหมาะสมที่จะทำงานด้านรักษาความปลอดภัย

                10.10 ไม่มีรอยสัก  หรือรอยแผลเป็น  ลักษณะน่าเกลียดภายนอกร่มผ้า