9.  การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่  

          บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งที่มีอยู่เดิมและที่รับเข้ามาใหม่ให้ได้ทราบถึงระเบียบหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติ  ทั้งนี้รวมถึงความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ อาทิเช่น  เครื่องดับเพลิง วัตถุระเบิด  เครื่องตรวจโลหะ  อุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยเป็นต้น  โดยได้จัดวางกำหนดฝึกอบรมไว้ ดังนี้

                9.1)  ฝึกอบรมประจำสัปดาห์  โดยบริษัทฯ จะอบรมเจ้าหน้าที่ และพนักงานใหม่  ที่ได้ส่งมอบให้ตามหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คุ้นต่อกฎระเบียบ

                9.2)  การฝึกอบรมประจำเดือน  โดยบริษัทฯ จะอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานที่มีหน่วยงานวิธี

                9.3)  การปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณใกล้เคียงกันโดยจะเสริมความรู้  รูปแบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

                9.4)  แผนการฝึกอบรม  บริษัทฯได้วางกำหนดหลักการฝึกอบรมเบื้องต้นไว้ดังต่อไปนี้

                       9.4.1)  ความรู้เกี่ยวกับบริษัทฯ  และระเบียบวินัยทั่วไป

                       9.4.2)  ความรู้เกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง  เงินเดือน สวัสดิการต่าง ๆ

                       9.4.3)  ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแบบ  บัตรประชาชน  และบัตรผ่านต่าง ๆ

                       9.4.4)  มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านเอกสาร  การรับของ - ส่งของ

                       9.4.5)  ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเบื้องต้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ มารยาท  กิริยา วาจา

                       9.4.6)  ความรู้เกี่ยวกับการรายงาน  การใช้เครื่องมือวิทยุสื่อสารและการใช้โทรศัพท์

                       9.4.7)  ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่เฉพาะกิจ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง

                       9.4.8)  ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเบื้องตัว

                       9.4.9)  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น  สำหรับการจับกุม  และพกพาอาวุธ  การต่อสู้