8.  การป้องกันอัคคีภัย  

          บริษัทฯ จะกำหนดมาตรการป้องกันอัคคีภัย  และอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนให้มีความระมัดระวังเพื่อป้องกันอัคคีภัย  และฝึกซ้อมให้มีความชำนาญในการดับเพลิง  ดังนี้

                8.1)  ประเภทกองไฟ

                8.2)  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการดับเพลิง

                8.3)  การติดต่อสื่อสาร  แผนผังอาคารและบริเวณโดยรอบ

                8.4)  ที่ตั้งและหมายเลขของหน่วยดับเพลิง