7.  การควบคุมดูแล   

          พนักงานทุกคนที่ได้รับรองเข้าเป็นพนักงานของท่านแล้ว  ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำหรือพนักงานชั่วคราวก็ตาม  ทางฝ่าย/แผนกบุคคลของท่าน  จะต้องส่งหลักฐานหรือสำเนาการรับรองเป็นพนักงานทั้งประจำวันและชั่วคราวไปยังหน่วยรักษาความปลอดภัย  เพื่อเป็นการยืนยันได้รับบุคคลเหล่านั้นเข้าทำงานในหน่วยงานของท่านแล้ว  ส่วนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับแผนกใดแผนกหนึ่งของท่าน  เช่น ลูกค้าหรือผู้มาติดต่อจะต้องให้แผนกที่ได้รับการติดต่อด้วยเป็นผู้รับรองในการขอรับบัตรผ่านเข้า – ออกและต้องทวงถามบัตรคืน

จากผู้มาติดต่อนั้นและควรปฏิบัติดังต่อไปนี้

                7.1)  จัดให้มีบัตรผ่านสำหรับบุคคลภายใน  เพื่อใช้ในการแสดงตน หรือหนีบคลิ๊ปที่กระเป๋าเสื้อ  การออกแบบบัตรผ่านควรให้มี ลักษณะยากต่อการปลอมแปลง  และควรเปลี่ยนรูปแบบตามช่วงระยะเวลาที่เห็นสมควรโดยบัตรนี้ควรมีรายละเอียดแสดงถึงชื่อ  รูปถ่าย  ส่วนสูง  น้ำหนัก ลายมือชื่อผู้ถือบัตร ออกบัตร วัน-เดือน-ปี  ที่บัตรหมดอายุหมายเลขบัตรในการจัดทำและ จ่ายบัตรจะต้องควบคุมอย่างกวดขัน

                7.2)  จัดให้มีการบันทึกหลักฐานสำหรับบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ ผู้มาประชุม  หรือมาเยี่ยมเยียน ตลอดจนช่างก่อสร้างช่างซ่อมโดยมีรายละเอียดคือ  วันและเวลาที่ผ่านเข้า  ชื่อ  ตำบล  ที่อยู่ ชื่อสถานที่ทำงาน ชื่อและหน่วยงานของผู้รับการเยี่ยม เหตุผลที่มาเยี่ยม  และเวลาที่กลับออกไป  โดยจะยึดบัตรประจำตัวหรือใบขับขี่ฯไว้และออกใบแทนให้  เมื่อเสร็จภารกิจและกลับออกไป ก็ให้นำใบแทนนั้นมาเปลี่ยนบัตรที่ยึดไว้กลับคืน

                7.3)  เมื่อมีการโยกย้าย  ลาออกหรือให้ออก  ทางฝ่าย/แผนกบุคคลของท่านจะต้องเป็นผู้เรียกเก็บบัตรคืน จากพนักงานงานนั้น ๆ แล้วส่งมอบให้กับหน่วยรักษาความปลอดภัยหรือแจ้งรายชื่อให้ทราบ

                7.4)  หากบัตรหายหรือหมดอายุ  พนักงานจะต้องแจ้งกับหัวหน้าของตนหรือผู้เกี่ยวข้อง  มิฉะนั้นแล้วพนักงานผู้นั้นจะมิได้รับอนุญาตให้เข้าไปภายในบริเวณได้เลย  จนกว่าจะมีผู้มารองรับรอง

                7.5)  จัดให้มีที่พักผู้มาเยี่ยมหรือผู้มาติดต่อไว้เป็นพิเศษต่างหาก  นอกจากบุคคลที่มาติดต่อธุรกิจที่มาเยี่ยมหรือผู้มาติดต่อคงให้รออยู่  ณ บริเวณที่จอดรถ