6.  การควบคุมยานพาหนะ  และบุคคลควรจะปฏิบัติดังนี้

                6.1)  จัดเจ้าหน้าที่สำหรับตรวจสอบยานพาหนะประจำอยู่ ณ ช่องทางเข้า – ออก  ของอาคารสถานที่  และให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบุคคลและสิ่งของต่าง ๆ  ตลอดจนยานพาหนะ และควบคุมยานพาหนะที่อนุญาตให้ผ่านเข้าไปในสถานที่ โดยให้ใช้เส้นทางตรงไปยังที่ที่อนุญาตเท่านั้น

                6.2)  ทำการบันทึกหลักฐานพยานพาหนะที่ผ่านเข้า – ออก  ตามรายละเอียดดังนี้

                         6.2.1)  วันและเวลาที่ยานพาหนะที่ผ่านเข้า – ออก  เลขทะเบียนพาหนะ

                         6.2.2)  ชื่อคนขับ  และชื่อผู้โดยสาร  และลักษณะของบุคคล  (ผู้โดยสาร)

                         6.2.3)  ลักษณะและจำนวนสิ่งของที่อยู่ในยานพาหนะที่นำเข้า - ออก

                6.3)  จัดที่จอดรถให้อยู่ห่างจากตัวอาคารที่สำคัญ  และ/หรือสิ่งของที่ติดเชื้อเพลิงได้ง่าย