5.  การสื่อสาร  

          ในกรณีพื้นที่ ๆ มีพนักงานรักษาการณ์  ควรมีโทรศัพท์ตั้งไว้ ณ ที่อันเหมาะสมที่สุดในเส้นทางของพนักงานรักษาการณ์  กำหนดประมวลโทรศัพท์เพื่อใช้พิสูจน์ระหว่างกัน  และพนักงานรักษาการณ์จะต้องรายงานตรงกำหนดเวลาเสมอ  นอกจากโทรศัพท์แล้วบริษัทฯ  มีวิธีการสื่อสารสำรองใช้ในกรณีที่โทรศัพท์ขัดข้อง