4.  การกำหนดจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  จะพิจารณาดังต่อไปนี้

                4.1)  จุดอ่อนของอาคารสถานที่

                4.2)  จำนวนช่องทางเข้า - ออก

                4.3)  ลักษณะของงานและทรัพย์สิน  ที่ต้องดูแลและรับผิดชอบ

                4.4)  บริเวณเขตหวงห้าม