3.  พื้นที่ ที่มีการรักษาความปลอดภัย  

          พื้นที่ ที่มีการกำหนดขอบเขตโดยแน่ชัดซึ่งมีข้อจำกัด  และการ   ควบคุม  การเข้า – ออกเป็นพิเศษ มีความมุ่งหมายที่จะพิทักษ์สิ่งที่เป็นความลับ  บุคคลสำคัญ  ทรัพย์สินหรือสิ่งของของท่านให้ปลอดภัยโดยกำหนดการรักษาความปลอดภัยในแต่ละเขตให้มีระดับแตกต่างกันโดยมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

          3.1)  กำหนดให้มี  

         “พื้นที่ควบคุม”  ซึ่งเป็นพื้นที่ ๆ อยู่ติดหรือที่อยู่โดยรอบ

         “พื้นที่หวงห้าม”  เพื่อช่วยกลั่นกรองเสียชั้นหนึ่งก่อนที่จะให้เข้าถึง  

          3.2)  กำหนดให้มี  

         “พื้นที่หวงห้าม”  ซึ่งเป็นพื้นที่ ๆ มีการพิทักษ์รักษา สิ่งที่เป็นความลับ  ตลอดจนบุคคลสำคัญ  หรือทรัพย์สินที่สำคัญของท่าน  

         “พื้นที่หวงห้าม”  นี้อาจแยกออกเป็น  “เขตหวงห้าม” กับ  “เขตหวงห้ามเด็ดขาด”