2.  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  

          จัดขึ้นด้วยความมุ่งหมายเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะไม่ว่าจะมีเครื่องกั้นชนิดใด  แต่ถ้าไม่มีการเฝ้ารักษาแล้วก็อาจมีผู้มีเล็ดลอดเข้าไปได้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคือ  เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัย  ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เวรควบคุมการรักษาความปลอดภัย ประจำวัน  และ/หรือพนักงานรักษาการณ์

            2.1  เจ้าหน้าที่เวรควบคุมการรักษาความปลอดภัยประจำวัน  มีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติของพนักงานรักษาการณ์  และหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วน

            2.2  พนักงานรักษาการณ์  มีหน้าที่ป้องกันรักษาบริเวณ เขตหวงห้ามทั้งหมด  ตลอดจนวัสดุและสิ่งอุปกรณ์ทั้งปวง  ทำการตรวจสอบบุคคล  ยานพาหนะและสิ่งของต่างๆ ที่นำเข้ามาและออกไปจากอาคารสถานที่ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ  โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย อุบัติเหตุ และภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้น