1.  การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่  

           เพื่อกำหนดมาตรฐานและเป็นแนวทางในการวางแผนรักษาความปลอดภัย  และประเมินค่าแห่งการ รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ที่อยู่ในการวางแผนการรักษาความปลอดภัย  โดยจะพิจารณาจากผล การประมาณการ ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

            1.1)   การจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

            1.2)   เขตรั้วและการจำกัดช่องเข้า - ออก

            1.3)   การส่งกำลังบำรุง

            1.4)   การใช้เครื่องกีดขวางปิดกั้น

            1.5)   การให้แสงสว่าง

            1.6)   การกำหนดเขตหวงห้าม

            1.7)   การควบคุมการเข้า - ออก

            1.8)   การควบคุมยานพาหนะ  และ การจราจร

            1.9)   การป้องกันอัคคีภัย

            1.10) การติดต่อสื่อสาร,  ระบบสัญญาณแจ้งภัย  และการป้องกันอัคคีภัย

            1.11) การตรวจตราเป็นประจำ  หรือการตรวจสอบตามช่วงเวลา