วิสัยทัศน์

       “บริษัท ซี.อาร์.ซี ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด  มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทที่ให้บริการรักษาความปลอดภัย และบริการรักษาความสะอาดในระดับสากล  คือมีมาตรฐานการบริการและมาตรฐานการบริหารจัดการในระดับสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ”