การฝึกอบรม

ระบบงานการฝึกอบรม     

  • บริษัทฯจัดให้มีการฝึกโดยหัวหน้าหน่วยในหน่วยงาน ทุกวัน
  • ฝึกระเบียบวินัยโดยฝ่ายปฏิบัติการ ทุกสัปดาห์
  • ฝึกและอบรมโดยฝ่ายฝึกอบรม ทุกเดือน
  • ฝึกอบรมความรู้เฉพาะด้านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกสามเดือน

 การฝึกอบรม   บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่พนักงานก่อนออกปฏิบัติ ซึ่งมีรายละเอียดการฝึกอบรมดังนี้ 

1. บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

- หน้าที่หลักและอำนาจของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

- คู่มือปฏิบัติงานห้องควบคุมและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน

2. การบริการลูกค้า

- ภาพลักษณ์และคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

- การปฏิบัติตนต่อลูกค้าและการรักษาความลับของลูกค้า

3. การสื่อสาร

- ความหมายและประเภทของการสื่อสาร

- การสื่อสารโดยการเขียน, การใช้วิทยุและสัญญาณเรียกขาน

4. การเขียนรายงาน

- ประเภทและองค์ประกอบของรายงาน

- โครงสร้างและกฎของการเขียนรายงาน

5. ความปลอดภัยในการทำงาน

- หน้าที่ความรับผิดชอบในสถานประกอบการ

- เครื่องหมายและสัญลักษณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น

- การใช้อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

7. การควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่

- ประเภทและอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการเข้า – ออกพื้นที่

- ประโยชน์ของการควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่

8. การตรวจค้น

- ข้อปฏิบัติในการตรวจค้นบุคคล, ยานพาหนะและอื่นๆ 

9. การตรวจการณ์

- ประเภท, อุปกรณ์และเครื่องมือในการตรวจการณ์

10. การอำนวยความสะดวกการจราจร

- ประเภทและสัญลักษณ์ของการจราจร

- ลักษณะของสัญญาณมือ และสัญญาณนกหวีด

11. การอำนวยการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และอัคคีภัย

- หลักการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และอัคคีภัย

- การใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และอัคคีภัย