การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       บริษัท ซี.อาร์.ซี ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย และรักษาความสะอาด  ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งในการสร้างความสำเร็จให้กับการบริการลูกค้า

       ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท  จะใช้การคัดเลือกและสรรหา พนักงานรักษาความปลอดภัย และ พนักงานรักษาความสะอาด ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่  ผู้ว่าจ้างต้องการ  โดยใช้กระบวนการการบริหารงานบุคคล เริ่มแต่การสัมภาษณ์งาน เพื่อประเมินลักษณะความสามารถ และเป็นข้อมูลในการเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

       การประเมินผลพนักงานมีกระทำอยู่เสมอในรอบเดือน และรอบสามเดือน เพื่อเป็นข้อมูลในการฝึกอบรมและการเพิ่มค่าแรงให้กับพนักงาน

       นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการให้กับพนักงาน ได้แก่ ประกันสังคม, เงินเบิกล่วงหน้า, เงินเพิ่มสองแรงในวันนักขัตฤกษ์, เบี้ยขยัน, จัดหาที่พัก และเงินค่าของขวัญบุตร  สำหรับการจัดหาเครื่องแบบได้จัดให้พนักงานมีเครื่องแบบพร้อมอุปกรณ์ครบชุดในราคาและการผ่อนชำระอย่างยุติธรรม

       การพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ สนับสนุนการจัดการความรู้ขององค์กรอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ  พนักงานระดับบริหารได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร “การบริหารงาน รปภ.ให้มีประสิทธิภาพ” ของสถาบันการฝึกอบรม HR Center, “หลักสูตรการรักษาความสะอาดระดับสูง” จากสถาบันชั้นนำ หลักสูตรด้านภาษีและหลักสูตรอื่นๆ พร้อมทั้งเปิดการอบรมภายในให้กับพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยได้มีการจัดการฝึกอบรมอย่างมีระบบ