รับสมัครงาน

งานรักษาความปลอดภัย

คุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย

    - สัญชาติไทย, อายุระหว่าง 18-50 ปี, มีคุณวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่า ป.6 ขึ้นไป

    - ไม่มีประวัติอาชญากร, สุขภาพแข็งแรงฝึกวิชาทหารและออกกำลังกายได้, ไม่ติดยาเสพติด

    - ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม., มีความประพฤติเรียบร้อย

 

งานรักษาความสะอาด

คุณสมบัติของพนักงานรักษาความสะอาด

    - สัญชาติไทย, อายุระหว่าง 18 - 50 ปี, มีคุณวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่า ป.6 ขึ้นไป

    - ไม่มีประวัติอาชญากร, สุขภาพแข็งแรง, ไม่ติดยาเสพติด 

    - มีความประพฤติเรียบร้อย