Job

รับสมัครงาน หลาย อัตรา คุณสมบัติ ชาย หรือ หญิง
มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ค่าแรงตามกฎหมายแรงงาน

พนักงาน รักษาความปลอดภัย

คุณสมบัติ

(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
(3) สําเร็จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
(4) (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) ได้รับหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจากสถานฝึกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรอง

พนักงาน ทำความ
สะอาด

คุณสมบัติ

(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
(2) ไม่มีประวัติอาชญากร
(3) ไม่ติดยาเสพติด
(4) มีความประพฤติเรียบร้อย