วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

“บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.อาร์.ซี จำกัด มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทที่ให้บริการรักษาความปลอดภัย และบริการรักษาความสะอาดในระดับสากล คือมีมาตรฐานการบริการและมาตรฐานการบริหารจัดการในระดับสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ”