การฝึกอบรม

การฝึกอบรม

ระบบงานการฝึกอบรม บริษัทฯจัดให้มีการฝึกโดยหัวหน้าหน่วยในหน่วยงาน ทุกวัน ฝึกระเบียบวินัยโดยฝ่ายปฏิบัติการ ทุกสัปดาห์ ฝึกและอบรมโดยฝ่ายฝึกอบรม ทุกเดือน ฝึกอบรมความรู้เฉพาะด้านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกสามเดือน การฝึกอบรม บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่พนักงานก่อนออกปฏิบัติ ซึ่งมีรายละเอียดการฝึกอบรมดังนี้

1. บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- หน้าที่หลักและอำนาจของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- คู่มือปฏิบัติงานห้องควบคุมและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
2. การบริการลูกค้า
- ภาพลักษณ์และคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- การปฏิบัติตนต่อลูกค้าและการรักษาความลับของลูกค้า
3. การสื่อสาร
- ความหมายและประเภทของการสื่อสาร
- การสื่อสารโดยการเขียน, การใช้วิทยุและสัญญาณเรียกขาน
4. การเขียนรายงาน
- ประเภทและองค์ประกอบของรายงาน
- โครงสร้างและกฎของการเขียนรายงาน
5. ความปลอดภัยในการทำงาน
- หน้าที่ความรับผิดชอบในสถานประกอบการ
- เครื่องหมายและสัญลักษณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น
- การใช้อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
7. การควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่
- ประเภทและอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการเข้า – ออกพื้นที่
- ประโยชน์ของการควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่
8. การตรวจค้น
- ข้อปฏิบัติในการตรวจค้นบุคคล, ยานพาหนะและอื่นๆ 
9. การตรวจการณ์
- ประเภท, อุปกรณ์และเครื่องมือในการตรวจการณ์
10. การอำนวยความสะดวกการจราจร
- ประเภทและสัญลักษณ์ของการจราจร
- ลักษณะของสัญญาณมือ และสัญญาณนกหวีด
11. การอำนวยการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และอัคคีภัย
- หลักการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และอัคคีภัย
- การใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และอัคคีภัย